1.            Definities

Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door NL Naturals van de inhoud van de Overeenkomst.

Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde NL Naturals of de Afnemer.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

NL Naturals: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder (maar niet uitsluitend) NL Naturals B.V., gevestigd te Zwolle, Nederland (KvK-nummer: 77748301).

Afnemer: iedere partij die met NL Naturals een Overeenkomst sluit met betrekking tot koop, opdracht of anderszins.

Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen NL Naturals en de Afnemer.

2.            Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

Alle door NL Naturals uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door NL Naturals worden herroepen.

NL Naturals heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.

NL Naturals is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.

Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van NL Naturals, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van NL Naturals), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van NL Naturals inhoudt.

De algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer worden door NL Naturals uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen NL Naturals en de Afnemer.

Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de Overeenkomst.

Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door de Afnemer slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die Overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.

Indien in deze voorwaarden of in het Contract is aangegeven dat een bepaalde regel geldt tenzij anders is overeengekomen (of woorden van gelijke strekking), geldt dat de Afnemer de bewijslast hiervan draagt (het feit dat anders is overeengekomen). De Afnemer kan dit uitsluitend bewijzen middels schriftelijk bewijs.

Wijzigingen in de samenstelling van de order kunnen leiden tot vertraging in de levering. Indien de Afnemer haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand mogelijke vertragingen.

Een samengestelde offerte verplicht NL Naturals niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Geopenbaarde en/of verstrekte monsters of opgaven van ingrediënten, microbiologische normen, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen en productspecificaties in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal, op de website van NL Naturals of anderszins zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien NL Naturals op verzoek van de Afnemer informatie over de producten of haar bedrijf verschaft (bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten), geldt dat deze informatie steeds bij benadering is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

NL Naturals heeft nooit de verplichting om door de Afnemer gegeven orders, aanvragen, bestellingen, etc. te accepteren en NL Naturals houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Afnemer, ook indien NL Naturals en de Afnemer een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of de Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van NL Naturals en/of NL Naturals en de Afnemer. Bij weigering door NL Naturals een bestelling o.i.d. uit te voeren of anderszins de relatie te beëindigen, is NL Naturals nooit gehouden tot een schadevergoeding of compensatie.

De Afnemer en de gebruiker van de zaken dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Door het afsluiten van de Overeenkomst verklaart de Afnemer dat de Afnemer en de gebruiker van de zaken minimaal 18 jaar oud zijn. De Afnemer vrijwaart NL Naturals voor de gevolgen die kunnen ontstaan uit het feit dat de Afnemer of de gebruiker desondanks niet 18 jaar oud zijn.

Een zakelijke Afnemer dient op ieder moment te kunnen aantonen dat hij beschikt over een geldig KvK- en BTW-nummer.

Indien een (potentiële) Afnemer zich heeft aangemeld als (geïnteresseerde) klant bij NL Naturals, heeft NL Naturals de volledige vrijheid op enig moment in het proces diegene als klant te weigeren (zonder opgaaf van redenen).

NL Naturals is gerechtigd een minimumbestelbedrag te hanteren, waardoor bestellingen onder dat bedrag door NL Naturals kunnen worden geweigerd dan wel de Overeenkomst om die reden kosteloos door NL Naturals kan worden ontbonden.

3.            Uitvoering, levering en risico

In beginsel zal NL Naturals zorgdragen voor transport. De kosten voor transport komen geheel voor rekening van de Afnemer, tenzij partijen anders afspreken. Eventuele bijzondere kosten die verband houden met het transport, zoals douanetarieven, heffingen, etc., komen altijd geheel voor rekening van de Afnemer, ook indien partijen hebben afgesproken dat de transportkosten voor rekening van NL Naturals zijn.

Indien NL Naturals zorg draagt voor transport zal de Afnemer aan NL Naturals alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Afnemer, is voor rekening en risico van de Afnemer.

De Afnemer heeft een afnameplicht, wat onder meer inhoudt dat de Afnemer ervoor dient te zorgen dat de zaken in één keer, onafgebroken door NL Naturals aan de Afnemer kunnen worden afgeleverd.

Indien de Afnemer haar afnameplicht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is NL Naturals gerechtigd (maar niet verplicht) de producten namens de Afnemer te verkopen tegen een door NL Naturals te bepalen redelijke prijs. NL Naturals is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op de Afnemer, inclusief haar vorderingen tot kosten- en schadevergoeding. Naast het voorgaande behoud NL Naturals alle wettelijke en contractuele rechten, zoals ontbinding. Alle kosten die verband houden met het feit dat de Afnemer haar afnameplicht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt (bijvoorbeeld doordat de zaken niet worden afgenomen op het moment dat ze door de vervoerder worden aangeboden aan de Afnemer), komen volledig voor rekening van de Afnemer.

NL Naturals werkt veel met natuurlijke producten die kunnen bederven of anderszins in kwaliteit achteruit kunnen gaan. NL Naturals spant zich in de producten steeds binnen de vermelde termijnen te leveren. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden echter bij benadering en nooit als fatale termijn.

NL Naturals heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat NL Naturals of de door NL Naturals ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:

alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die NL Naturals nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;

de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen en ontheffingen).

De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan NL Naturals verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan NL Naturals ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan NL Naturals, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.

NL Naturals zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

NL Naturals verkoopt onder meer middelen voor extra energie, ontspanning en geestverruimende middelen. Het is belangrijk hier voorzichtig en op de juiste wijze mee om te gaan. De Afnemer dient zelf voldoende informatie bij deskundigen (Derden) in te winnen voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst over het betreffende product, het gebruik en de effecten daarvan en dient het product op een zorgvuldige wijze te gebruiken.

De Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:

het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;

de door de Afnemer genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door NL Naturals geleverde diensten (waaronder adviezen) wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;

de door de Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;

de in- en verkoop van zaken.

Indien NL Naturals adviezen of instructies aan de Afnemer verschaft, kan de Afnemer hieraan geen enkel recht ontlenen. De Afnemer is (voor eigen rekening) verantwoordelijk voor het inschakelen van eigen, onafhankelijke deskundigen op het gebied van gezondheid, voeding, transport, management, etc.

Indien de aan de Afnemer te leveren zaken, rechten of diensten niet (langer) mogen worden gebruikt, verhandeld of dat anderszins het gebruik of toepassing daarvan wordt beperkt, belemmerd of verboden door de overheid, bevoegde autoriteit, certificeringspartij of anderszins, is (uitsluitend) NL Naturals gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de Afnemer recht heeft op schadevergoeding, vergoeding van kosten of andere compensatie.

4.            Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is NL Naturals naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NL Naturals geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor NL Naturals niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van NL Naturals of van Derden waarvan NL Naturals op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen dan wel adviezen van overheidswege, epidemieën, pandemieën, schaarste aan grondstoffen of het te leveren product, (inkoop)prijsstijgingen van 10% of meer, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van NL Naturals (zoals de achterliggende eigenaren/bestuurders, leidinggevend personeel en gespecialiseerde uitvoerende arbeidskrachten).

NL Naturals heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat NL Naturals zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.            Eigendomsvoorbehoud en bruikleen

De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van NL Naturals, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:

ter zake van door NL Naturals aan de Afnemer krachtens de betreffende of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,

ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,

voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van NL Naturals onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.

Alle zaken die NL Naturals aanwijst en waarvan NL Naturals middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van NL Naturals afkomstig te zijn.

De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

Wanneer de Afnemer surséance van betaling aanvraagt of indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard is de Afnemer vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

De door of namens NL Naturals verstrekte monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van NL Naturals en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de NL Naturals geretourneerd.

6.            Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van NL Naturals in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw), exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde Derden en exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. De hiervoor genoemde kosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door NL Naturals worden doorberekend aan de Afnemer. Indien de levering binnen een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat NL Naturals de prijsverhoging aan de Afnemer heeft bekend gemaakt. Indien de levering later dan een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat NL Naturals de prijsverhoging aan de Afnemer heeft bekend gemaakt. In geval van ontbinding op grond van het voorgaande is NL Naturals in geen geval een schadevergoeding of andere compensatie aan de Afnemer verschuldigd.

Indien is overeengekomen dat de levering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode zal plaatsvinden en deze levering wordt uitgesteld op verzoek van de Afnemer, is NL Naturals gerechtigd een prijsverhoging door te voeren, zonder dat de Afnemer recht heeft op ontbinding of anderszins beëindiging van de Overeenkomst.

NL Naturals is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die hij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs zijn overeenkomen. De Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door NL Naturals. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

7.            Facturatie, betaling en opeisbaarheid

De betaling dient steeds voorafgaand aan de levering te worden uitgevoerd door de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Is betaling achteraf overeengekomen, dan is de betalingstermijn 14 dagen.

Betaling dient te worden uitgevoerd per bank in euro’s, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan NL Naturals verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is.

De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door NL Naturals (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 500 per factuur.

Al hetgeen de Afnemer aan NL Naturals verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van NL Naturals een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. NL Naturals heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.

Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op NL Naturals te verrekenen met betalingsverplichtingen aan NL Naturals uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

NL Naturals heeft het recht voorafgaand aan de Overeenkomst of tijdens de duur van de Overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van NL Naturals te stellen. In dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat het limiet te boven gaat. Indien het limiet wel wordt overgeschreden, is NL Naturals gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van NL Naturals en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de NL Naturals op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.

NL Naturals heeft het recht om zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.

Indien de Afnemer één of meer vorderingen heeft op één of meer van de entiteiten (rechtspersonen e.d.) horende bij de NL Naturals, is NL Naturals gerechtigd deze vorderingen te verrekenen met één of meer vorderingen van één of meer van de entiteiten horende bij de NL Naturals op de Afnemer.

8.            Garantie en vrijwaring

De door NL Naturals te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De door NL Naturals geleverde of te leveren zaken betreft veelal bederfelijk waar, dat erg gevoelig is voor bijvoorbeeld weersomstandigheden en per aflevering verschillende kwaliteiten, eigenschappen en waarden kan bevatten.

NL Naturals is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar zaken niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland, daar niet of slechts tegen aanvullende voorwaarden mogen worden ingevoerd, daar niet of slechts onder aanvullende en/of beperkende voorwaarden mogen gebruikt, etc. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wet- en regelgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importwet- en - regelgeving. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke wet- en regelgeving indien zij de producten invoert/doorvoert en/of gebruikt of laat gebruiken in andere landen dan Nederland en dient dit voor het sluiten van de Overeenkomst zelf te controleren (ondanks eventuele uitingen van NL Naturals hierover).

De Afnemer vrijwaart NL Naturals voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland).

De Afnemer vrijwaart NL Naturals voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken.

De Afnemer dient NL Naturals te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Afnemer de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze verplichting geldt ook indien NL Naturals in bulkverpakking levert aan de Afnemer. Indien deze eisen tot extra kosten leiden, is NL Naturals gerechtigd deze in rekening te brengen bij de Afnemer.

Indien de Afnemer de zaken voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij NL Naturals voor alle schade die NL Naturals mocht lijden ten gevolge van de verpakking van de Afnemer.

Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat NL Naturals geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).

In alle gevallen waarin NL Naturals een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

NL Naturals kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.

De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van NL Naturals, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover NL Naturals is nagekomen en nakomt.

Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is persoonlijk, niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.

De garantie geldt niet wanneer:

de Afnemer niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden;

de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkings- opslag- en vervoersvoorschriften of andere instructies die, door of namens NL Naturals, de leverancier van NL Naturals en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;

er sprake is van normale slijtage, bederf of andere kwaliteitsachteruitgang;

er niet afdoende beschermende maatregelen in acht worden genomen;

er sprake is van transport- of verwerkingsschade;

de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;

de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken of veiligheidswaarschuwingen gebruikt blijft worden;

er sprake is van onjuiste opslag;

de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid, chemische dampen, trillingen of onjuiste temperatuur.

Een door NL Naturals gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van NL Naturals in voor eventueel door de Afnemer of door Derden geleden schade.

In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.

Indien de leverancier van NL Naturals of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van NL Naturals of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die NL Naturals stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van NL Naturals of fabrikant. Indien de leverancier van NL Naturals of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van NL Naturals of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die NL Naturals stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van NL Naturals of fabrikant.

De Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door NL Naturals geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, opslagvoorschriften, verwerkingsvoorschriften of andere instructies die, door of namens NL Naturals, de leverancier van NL Naturals en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart NL Naturals voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde voorschriften, instructies, etc.

Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

9.            Controle producten en reclametermijn

De Afnemer dient zaken direct voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Indien de Afnemer van oordeel is dat er sprake is van schade die is ontstaan tijdens transport, dient de Afnemer hier direct bij aflevering foto’s van te maken en te bewaren en een gespecificeerd voorbehoud te maken op de transportbon. Verder dienen zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan NL Naturals te worden medegedeeld (onder bijvoeging van foto’s). Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten c.q. de diensten aan de Overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van NL Naturals, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling of verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.

Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 24 uur na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan NL Naturals mede te delen.

Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel NL Naturals van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.

Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.

De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven en op eerste verzoek aan NL Naturals te worden geretourneerd, hetgeen voor rekening van de Afnemer komt. De Afnemer zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, goed afgeschermd, goed beschermd, droog gehouden en goed behandeld wordt.

Indien vaststaat dat een zaak (of een deel daarvan) gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan NL Naturals en dat tijdig en op de juiste wijze aan NL Naturals is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal NL Naturals (het gebrekkige deel van) de zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van NL Naturals, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van NL Naturals) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.

Indien vaststaat dat een dienst niet conform de Overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan NL Naturals en dat tijdig en op de juiste wijze aan NL Naturals is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal NL Naturals de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van NL Naturals) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.

Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij NL Naturals, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Afnemer.

Reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

NL Naturals of een of meer entiteiten die onderdeel zijn van NL Naturals kunnen aangesloten zijn bij certificerende instellingen. Indien NL Naturals de medewerking van de Afnemer nodig heeft om alle verplichtingen tegenover deze certificerende instellingen te kunnen nakomen of NL Naturals het anderszins wenselijk acht dat de Afnemer bepaalde handelingen zal verrichten of nalaten, zal de Afnemer hier kosteloos en onvoorwaardelijk alle medewerking aan verlenen.

10.      Opschorting en ontbinding

NL Naturals behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met NL Naturals is nagekomen.

Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is NL Naturals gerechtigd de Overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van NL Naturals) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin NL Naturals toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

11.         Intellectuele eigendomsrechten en verpakkingseisen

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt NL Naturals de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.

De Afnemer is uitsluitend bevoegd de naam/het merk NL Naturals of andere aan NL Naturals toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van producten van NL Naturals in door NL Naturals gelabelde verpakkingen.

Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden de naam/het merk NL Naturals of andere aan NL Naturals toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van andere producten dan producten van NL Naturals in door NL Naturals gelabelde verpakkingen.

De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan NL Naturals verstrekte (verpakkings)materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart NL Naturals voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van NL Naturals inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan NL Naturals toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer NL Naturals daarvan direct op de hoogte te stellen.

Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan NL Naturals toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde NL Naturals in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

De Afnemer is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van NL Naturals.

De Afnemer is niet gerechtigd de producten van NL Naturals te herverpakken, tenzij zij in bulkverpakking door NL Naturals aan de Afnemer worden geleverd en overeengekomen is dat de producten door de Afnemer mogen worden (her)verpakt in een verpakking van de Afnemer. De Afnemer dient, voor al haar onder private label verkochte en nog te verkopen producten, te allen tijde door middel van de betreffende batch nummers aan te kunnen tonen uit welke zending van NL Naturals deze afkomstig zijn en dit op eerste verzoek van NL Naturals aan haar kenbaar te maken.

12.         Herroepingsrecht Consumenten

Consument kunnen in bepaalde gevallen op grond van de wet een Overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Hierop gelden een aantal wettelijke uitzonderingen. Zo geldt het herroepingsrecht niet wanneer het gaat om de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben en geldt het ook niet in geval het gaat om de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

In het geval een Consument gebruik maakt van een wettelijk herroepingsrecht, dient de Consument de kosten van het terugzenden van de zaken te dragen en, voor een overeenkomst op afstand, indien de zaken door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de zaken.

Administratie

De Afnemer dient te allen tijde een juiste administratie te voeren van alle door NL Naturals geleverde producten waarbij in ieder geval per zending wordt bijgehouden aan wie de producten zijn verkocht. De Afnemer dient deze administratie op eerste verzoek van NL Naturals kosteloos aan NL Naturals te verschaffen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Iedere aansprakelijkheid van NL Naturals voor schade tegenover de Afnemer en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van NL Naturals voor het geval in kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij de Afnemer als bij Derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door NL Naturals in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of NL Naturals voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de factuurwaarde over dat jaar, in alle voorgenoemde gevallen met een maximum van € 1.000.

Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NL Naturals of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

De Afnemer zal NL Naturals vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van NL Naturals daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer (inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand).

De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.

De Afnemer zal zich altijd zorgvuldig en niet onrechtmatig gedragen en de Overeenkomst, deze voorwaarden en alle geldende wet- en regelgeving naleven. Zo zal de Afnemer intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van NL Naturals en Derden eerbiedigen en hun privacy respecteren.

NL Naturals is steeds gerechtigd maatregelen te treffen in verband met handelen of nalaten van, toe te rekenen aan of voor risico van de Afnemer (onder meer om aansprakelijkheid tegenover Derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken).

Van NL Naturals kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van Derden of van het verweer van de Afnemer te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een Derde en de Afnemer. De Afnemer zal dergelijke kwesties zelf met de Derde moeten oplossen en dient NL Naturals schriftelijk en onderbouwd met documenten regelmatig en voortdurend te informeren.

De Afnemer draagt het risico van verlies, diefstal, vermissing , brand en beschadiging van apparatuur en andere zaken die de Afnemer aan NL Naturals ter beschikking stelt (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud). Het is de keuze van de Afnemer om dit wel of niet te laten verzekeren.

15.         Recall en teruglevering

De Afnemer zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door NL Naturals geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van NL Naturals.

Op verzoek van NL Naturals zal de Afnemer een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door NL Naturals geleverde producten.

Indien (een onderdeel van) de overheid (al dan niet via NL Naturals of een leverancier van NL Naturals) verzoekt of eist dat bepaalde producten worden afgevoerd, verwijderd, vernietigd of andere handelen worden verricht, zal de Afnemer hier alle medewerking aan verlenen.

16.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NL Naturals partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen NL Naturals en de Afnemer of anderszins. Het staat echter NL Naturals vrij een geschil tussen NL Naturals en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.